astro.begi.sk
Astronomical publications

See also Light pollution


  Popular publications - books
(Populárne publikácie - knihy)

click   Astronomické oko,
Čo by mal hviezdny tulák vedieť o ľudskom oku,
aby sa mohol správne dívať do vesmíru
, 2015
[Eyeball Astronomy, What should a stargazer know about
the human eye to observe the night-sky correctly, 2015]
 
click   Hviezdny Tulák
Túlanie sa mytológiou a prvotnými objavmi planét, 2010
[Stargazer, Wandering myths and early identifications
of planets, 2010]
 
click   Pozorujeme telesá SLNEČNEJ SÚSTAVY, 2001
[Observing the Solar System bodies, 2001]
 
click   Základy pozorovania nočnej oblohy, 1994
[Fundamentals of Night Sky Observation, 1994]
 

  Articles
(Články)

click   Begeni, P., Csatáryová, M., 2006,
Analysis of Non-Telescope Solar Observations
Analýza bezteleskopických pozorovaní Slnka
 
click   Csatáryová, M., Begeni, P., Majherová, M., 2006,
Correlation Analysis of Non-Telescopic Observations
of Sun and Indirect Measurements of Solar Activity
Korelačná analýza bezteleskopických pozorovaní
Slnka a niektorých prejavov slnečnej aktivity
 
click   Csatáryová, M., Begeni, P., 2006,
Solar System from the Point View of Current Science

Slnečná sústava z pohľadu aktuálnych poznatkov vedy
 
click   Csatáryová, M., Begeni, P., 2008,
Naked eye sun observations – nowadays and history
Bezteleskopické pozorovani Slnka - súčasnosť a minulosť
 
click   Begeni, P., Csatáryová, M., 2008,
Sun Activity and Naked Eye Sun Observations
Slnečná aktivita a bezteleskopické pozorovania Slnka
 
click   Begeni, P., Csatáryová, M., 2008,
Catalog of Naked-Eye Observations of Sunspot from 1988 to 2007
 
click   Csatáryová, M., Begeni, P., 2009,
On the possibility of the Sun activity determination
 
click   Begeni, P., Csatáryová, M., 2009,
Sun activity index defined by Naked Eye Sun observations
Index slnecnej aktivity definovaný bezteleskopickými pozorovaniami
 
click   Rapavý, P., Begeni, P., 2011,
Poloniny Dark-Sky Park
Park tmavej oblohy Poloniny
 
click   Rapavý, P., Begeni, P., 2012,
Night Sky Brightness Monitoring
Monitoring jasu nočnej oblohy
 
click   Rapavý, P., Begeni, P., 2012,
Light Pollution and Poloniny Dark-Sky Park
Svetelné znečistenie a Park tmavej oblohy Poloniny
 
click   Rapavý, P., Begeni, P., 2013,
Poloniny Dark-Sky Park
 
click   Rapavý, P., Begeni, P., 2014,
Light pollution, Dark-Sky Parks and astronomy
Svetelné znecistenie, parky tmavej oblohy a astronómia
 

See also Light pollution