Astronomical publications / Astronomy - articles

astro.begi.sk

Astronomy - articles:      

  Begeni, P., Csatáryová, M., 2006
Analysis of Non-Telescope Solar Observations
Analýza bezteleskopických pozorovaní Slnka
In: Zborník XVIII.DIDMATECH 2005, Prešovská Univerzita
  MS Word Document
Language: Slovak
    Abstract      
      In this work we describe the project which deals with analysing data sets obtained from solar observations carried out without telescopes. The aim of the project is to identify relation between data sets obtained from telescopic observations and those collected without telescopes. Using correlation analysis we found strong correspondence between known and measurable manifestation of the solar activity and data in non – telescope observations. Proposed analysis enables us to understand better observation a data which are available from historical periods before the use of telescopes. Establisched correlation between telescopic and non – telescope observations of certain phenomena is the first step to reliable processing of historical observational data. Such data set contain information which, if properly processed, will help us to obtain additional input to modelling long – term cycles of solar activity.

V tejto práci je popisovaný projekt analýzy bezteleskopických pozorovaní Slnka, na základe ktorého je možné nájsť závislosť medzi pozorovaniami bez ďalekohľadu a teleskopickými pozorovaniami Slnka. Korelačnou analýzou bola nájdená závislosť medzi známymi merateľnými prejavmi slnečnej aktivity a údajmi z bezteleskopických pozorovaní. Táto závislosť nám umožní lepšie pochopiť pozorovania, ktoré sa zachovali z predteleskopickej doby a môžu tak poskytnúť dostatok priamych údajov o slnečnej činnosti v minulosti a tým získať ďalšie údaje o dlhodobých slnečných cykloch aktivity.

     
 
  Csatáryová, M., Begeni, P., Majherová, M., 2006
Correlation Analysis of Non-Telescopic Observations of Sun and Indirect Measurements of Solar Activity
Korelačná analýza bezteleskopických pozorovaní Slnka a niektorých prejavov slnečnej aktivity
In: Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006. p. 310-315.
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Presently there are available two large data sets of solar observations. One data set can be described as historical and originates from the period when observations had been carried out without telescop, in not very systematic way and more or less randomly. The other data set spans the period of approximately last 300 years and consists of telescopic observations. We study correlation between known and measurable evidence of the solar activity and data from non-telescopic observations. In this way we shall be able to obtain more information about the solar activity over the time periods extended even into the pre-telesopic age.

V súčasnej dobe sú k dispozícii dva rozsiahle súbory pozorovacích dát Slnka. Jeden je zo vzdialenej minulosti, kedy sa pozorovania uskutočňovali bez ďalekohľadu viac-menej náhodne. Druhý súbor je z obdobia posledných asi 300 rokov - teleskopické pozorovania. Nájdenie závislosti medzi známymi merateľnými prejavmi slnečnej aktivity a údajmi z bezteleskopických pozorovaní nám umožní lepšie pochopiť pozorovania, ktoré sa zachovali z predteleskopickej doby a môžu tak poskytnúť dostatok priamych údajov o slnečnej činnosti v minulosti.

     
 
  Csatáryová, M., Begeni, P., 2006
Solar System from the Point View of Current Science

Slnečná sústava z pohľadu aktuálnych poznatkov vedy
In: Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006. p. 316-321.
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      In this contribution we give a brief overview of recent discoveries in the Solar System over the last decade. Unmanned space missions directed to various planets, their moons, comets, and other objects in the solar system, as well as systematic telescopic observations enhanced our knowledge of the system. On the other hand some of the old ideas and classifications have become questionable in the face of new data. We have fully realized differences inthe structure of Iovian planets and we uncovered the unknown world of the moon Titan. We obtained new insight into the structure of comets. Deep space missions contributed to the study of objects at the edge of the solar system. Existence and size of the Kuiper belt has been clearly confirmed. Discovering more objects at far end of the solar system has opened discussion about classification of Pluto as the ninth planet or as a planet itself.

V tomto príspevku je stručný prehľad najnovších objavov v Slnečnej sústave za posledné desaťročia. Sondy križujúce medziplanetárny priestor, ako aj sústavné mapovanie oblohy, doplnili naše doteraz jasné predstavy a spochybnili niektoré presné klasifikácie. Ukázali sa rozdiely v štruktúre joviálnych planét, odkryl sa pred nami neznámy svet mesiacov planét, stavba asteroidov, stavba komét. Jasne sa preukázal pás transneptunických objektov – Kuiperov pás, čo spochybnilo klasifikáciu Pluta ako planéty.

     
 
  Csatáryová, M., Begeni, P., 2008
Naked eye sun observations – nowadays and history
Bezteleskopické pozorovani Slnka - súčasnosť a minulosť
In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 2007, Úpice,
Úpice, Hvězdárna Ůpice 2008. p. 25 - 28
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      In this paper authors are concerning with the naked eye sun observations. They are analyzing data collected by Slovak and Czech observers at last 18 years. The primary object of those data analysis is to find the relation which can enable to determine the sun activity rate from these observations and, hereby, the relation between the naked eye observed data and other measurable sun activity displays. The approximation of these data to the background shall facilitate the exactness of the long-time periods of the sun activity cycles up to now forecasted.

Autori sa v svojom článku zaoberajú bezteleskopickými pozorovaniami Slnka. Analyzujú dáta zozbierané za posledných 18 rokov od Slovenských a Českých pozorovateľov. Prvotným cieľom analýzy týchto dát je nájdenie vzťahu, ktorý umožní definovať mieru slnečnej aktivity z týchto pozorovaní a zároveň určí závislosť medzi napozorovanými dátami bez ďalekohľadu a inými merateľnými prejavmi slnečnej aktivity. Aproximácia týchto dát do minulosti pomôže upresniť doteraz odhadnuté dlhodobé periódy cyklov slnečnej aktivity.

     
 
  Begeni, P., Csatáryová, M., 2008
Sun Activity and Naked Eye Sun Observations
Slnečná aktivita a bezteleskopické pozorovania Slnka
In: Zborník referátov z 19. celoštátneho slnečného seminára, Papradno 2008, Slovenská ústredná hvezdáren v Hurbanove, Hurbanovo 2008, p. 174 - 178
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Authors in their submission present the catalogue of the sunspots visible without the telescope. This catalogue was completed by authors from Slovak and Czech observers observations and it contains about 5000 observations from 1988 to 2007 years. In this submission they consecutively analyze the possibilities of the implementation of the sun activity index defined by naked eye Sun observations.

Vo svojom príspevku prezentujeme katalóg slnecných škvrn viditelných bez dalekohladu. Tento katalóg sme skompletizovali z pozorovaní slovenských a ceských pozorovatelov a obsahuje takmer 5000 pozorovaní z rokov 1988 až 2007. Následne prezentujeme výsledky získané z týchto pozorovaní. Ide predovšetkým o výsledky urcené priamo z orientácie pozorovaní, o analýzu spodnej hranice viditelnosti škvrn a o možnosti zavedenia indexu slnecnej aktivity definovaného bezteleskopickými pozorovaniami Slnka.

    Picture from conference
 
  Begeni, P., Csatáryová, M., 2008
Catalog of Naked-Eye Observations of Sunspot from 1988 to 2007
University of Prešov, Faculty of Arts and Natural Sciences, The Slovak republic
  Web Page
Language: English
    Abstract      
      This catalog containts non-telescopic sunspot observations from 1988 to 2007. This compilation is based on naked-eye observations of sunspots observed by independend observers and employees of Observatory Kysucke Nove Mesto (Slovak Republic). Independend observers have sent their observations by mail to P. Begeni (one of authors), a few observers have sent them to Observatory Valasske Mezirici (Czech Republic). Observatory Kysucke Nove Mesto has archived their observations themself.      
 
  Csatáryová, M., Begeni, P., 2009
On the possibility of the Sun activity determination
In: 16th conference of Czech and Slovak physicists : proceedings, Hradec Králové, 2009, p.419 427.
  MS Word Document
Language: English
    Abstract      
      From pretelescope era of the Sun observations we have saved the sunspot ones processing of which is difficult since they were made rather occasionally. During the 22nd and 23rd Sun cycles there were realized a lot of naked eye Sun observations such that comparing them with the telescope ones enables to find the relation between known Sun activity displays and the pretelescope observations era. In this paper authors analyze the possibilities of the connection of those observations.      
 
  Csatáryová, M., Begeni, P., 2009
Sun activity index defined by naked eye Sun observations
Index slnecnej aktivity definovaný bezteleskopickými pozorovaniami
In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 2008, Úpice,.
Úpice, Hvězdárna Ůpice 2009, p. 30 - 34
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Záznamy o pozorovaní slnecných škvrn bez dalekohladu máme k dispozícii už viac ako 2800 rokov. Pre kvalitatívne prezentovanie týchto historických záznamov je potrebné definovat index slnecnej aktivity, popísaný bezteleskopickými pozorovaniami. V tomto príspevku predstavíme možnosti zavedenia indexu, ktorý sme definovali pomocou bezteleskopických pozorovaní Slnka zo súcasnosti.      
 
  Rapavý, P., Begeni, P., 2011
Poloniny Dark-Sky Park
Park tmavej oblohy Poloniny
In: Tvorivý učiteľ fyziky IV, Smolenice 12.-15. apríl 2011, Národný festival fyziky 2011 (Zborník príspevkov, ed. Kireš, M., Krupa, D.), Slovenská fyzikálna spolocnost, Košice, p.199-204, ISBN 978-80-970625-3-8
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Park tmavej oblohy Poloniny (PTOP), vyhlásený 3. 12. 2011, je z hladiska ochrany prírodného nocného prostredia prvou chránenou oblastou na Slovensku. Cielom PTOP je chránit nocné ekosystémy a informovat verejnost o problematike svetelného znecistenia. Z hladiska astronomických pozorovaní je jednou z najkvalitnejších lokalít v Európe.      
 
  Rapavý, P., Begeni, P., 2012
Night Sky Brightness Monitoring
Monitoring jasu nočnej oblohy
In: Tvorivý učiteľ fyziky V, Smolenice 15.-18. apríl 2012, Národný festival fyziky 2012 (Zborník príspevkov, ed. Kireš, M., Krupa, D.), Slovenská fyzikálna spolocnost, Košice, p.221-226, ISBN 978-80-970625-7-6
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Svetelné znečistenie je súhrn nepriaznivých vplyvov umelého osvetlenia na životné prostredie, biosféru, zdravie, ekonomiku, astronómiu a pod. Meranie jasu nočnej oblohy od polovice minulého storočia poukazuje na jeho každoročný nárast, ktorý má exponenciálny charakter. Monitorovanie súčasného stavu a predpovede sú potrebné pre viaceré vedné odbory, predovšetkým pre vplyv na nočné ekosystémy. Jas nočnej oblohy sa udáva v jednotkách mag/arcsec^2 (MAS).      
 
  Rapavý, P., Begeni, P., 2012
Light Pollution and Poloniny Dark-Sky Park
Svetelné znečistenie a Park tmavej oblohy Poloniny
In: Biosférické rezervácie na Slovensku IX., Stakčín 11.-12. október 2012, Zborník referátov (ed. Midriak, R.), Slovenský výbor pre Program MAB UNESCO, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, p.83-92, ISBN 978-80-228-2450-7
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Light pollution means the sum of all adverse impacts of artificial light on the environment. The main source is the artificial lighting produced by man on the night country. Light pollution negatively affects plants, animals as well as humans. It is responsible for the billions of lives. It results in massive perishing of insects, birds, bats, amphibians, reptiles, and some sea species. Light pollution disrupts the whole ecosystems and their correlations.
Poloniny Dark-Sky Park was declared on 3rd of December 2010 on the occasion of the International Year of Biodiversity 2010 as the first dark-sky area in Slovakia. It was declared with the aim to inform the public and professionals about the exceptionally well preserved nocturnal environment of this area.

Svetelné znečistenie je súhrn nepriaznivých vplyvov umelého osvetlenia na životné prostredie. Jeho zdrojom je svetlo vyrobené človekom a umelo pridávané do nočnej krajiny. Negatívne pôsobí na rastliny, živočíchy aj človeka. Svetelné znečistenie má na svedomí miliardy životov. Spôsobuje hromadný úhyn hmyzu, vtákov, netopierov, obojživelníkov, plazov a niektorých morských živočíchov. Svetelným znečistením sú narušené celé ekosystémy a väzby v nich.
Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený 3. decembra 2010 pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území.

     
 
  Begeni, P., Rapavý, P., Ďuriš, P., 2013
Poloniny Dark-Sky Park
(poster)
In: Conference "Light Pollution : Theory, Modelling, and Measurements", April 15-18 2013, Smolenice, Slovak Republic
  Adobe Acrobat Document
Language: English
    Abstract      
      The Poloniny Dark-Sky Park (48 519 ha) is located in the extreme north-east corner of the Slovakia, bordering Poland and Ukraine. The Park is located on the territory of the Poloniny National Park, which has a very low density of habitation and the human influence on its environment is minimal. The Park is the darkest site in Slovakia and is demarcated by Poloniny National Park (29 805 ha), its protection zone (10 973 ha) and a select area in the cadastral territory (7 740 ha). The Poloniny Dark-Sky Park was officially proclaimed on 3 December 2010 based on a memorandum of 6 partnership organizations. The role of the Park is to inform the public of exceptional night preservation environment in the territory, educate in protection of the night-time environment and light pollution, promote and protect the natural dark night sky. The Poloniny National Park is part of the International Biosphere Reservation the East Carpathians (213 211 ha) declared by UNESCO in 1998, the only one in the world which contains the joined territories of three countries (Slovakia, Poland, Ukraine).      
 
  Rapavý, P., Begeni, P., 2014
Light pollution, Dark-Sky Parks and astronomy
Svetelné znecistenie, parky tmavej oblohy a astronómia
In: Vzdelávanie v astronómii na základných a stredných školách, 13.–14. jún 2013 (Zborník príspevkov, ed. Hanisko, P.), VERBUM, Ružomberok, 2014, p.52-58, ISBN 978-80-561-0112-4
  Adobe Acrobat Document
Language: Slovak
    Abstract      
      Light pollution is a serious environmental burden of our civilization. Most of the population connects this issue with astronomers, who are impeded in observing and studying the uni-verse. Astronomers, however, have only been the first who drew attention to this problem. The issue of light pollution, however, extends to many other disciplines (biology, medicine, eco-nomics, ecology, environmental science, climatology, etc.), it is therefore an appropriate is-sue with which pupils and students should acquaint themselves, too. The submission intro-duces the wide-ranging issues of demonstrating the unity of nature, the necessity of develop-ing interdisciplinary relationships and a view of the global problem of multiple disciplines. Dark-sky parks are special protected territories, where the night ecosystem is disturbed only minimally and where sky viewing conditions are exceptionally favourable, and thus their use in astronomical edification and education.

Svetelné znecistenie je vážnou ekologickou zátažou súcasnej civilizácie. Väcšina populácie spája túto problematiku s astronómami, ktorým bráni v pozorovaní a výskume vesmíru. Astronómovia však boli len prví, ktorí na tento problém upozornili. Problematika svetelného znecistenia však zasahuje do mnohých dalších odborov (biológia, medicína, ekonomika, ekológia, environmentalistika, klimatológia a pod.), je teda vhodnou problematikou, s ktorou by mali byt oboznámení aj žiaci a študenti. V príspevku je predstavená širokospektrálna problematika demonštrujúca jednotu prírody, nutnost rozvíjania medziodborových vztahov a pohlad na globálny problém viacerých odborov.
Parky tmavej oblohy sú špecifickými chránenými územiami, kde je nocný ekosystém narušený len minimálne a kde sú mimoriadne priaznivé podmienky na pozorovanie oblohy, a teda aj ich využitie v astronomickej osvete a vzdelávaní.